KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Sveti Jurij
Naslov: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

Tel: 02 55 71 003
Faks: 02 55 88 480
e-naslov: tajnistvo@ossvj.si
domača spletna stran: http://www.ossvj.si/
Katalog je sprejel: Ravnatelj,  Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Datum zadnje spremembe kataloga: 1. marec 2019

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Ravnatelj, Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.
Telefon: 02 55 88 488
E-pošta: aleksander.mencigar@ossvj.si

2. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: 8.00 – 14.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

Način dostopa do informacij javnega značaja:

  • Dostop prek spleta:

Katalog je na spletnem naslovu http://www.ossvj.si/

  • Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Osnovne šole Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00.

  • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
Prosilci se lahko zglasijo osebno v šoli, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop je zagotovljen v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

Organigram
Seznam organizacijskih enot:
Osnovna šola Sveti Jurij Naslov: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci
Ravnatelj: Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.
E-pošta: aleksander.mencigar@ossvj.si
Pomočnik ravnatelja: Drago Šafer
E-pošta: drago.safer@ossvj.si
Telefon: 02 55 71 003
Podružnična šola Pertoča Naslov: Pertoča 54a, 9262 Rogašovci
Vodja enote: Suzana Ficko Matko, učiteljica
Telefon: 02 55 71 470
E-pošta: suzana.ficko-matko@ossvj.si
VVE Rogašovci Naslov: Rogašovci 16b, 9262 Rogašovci
Telefon: 02  55 88 155
VVE pri matični šoli Sveti Jurij Naslov: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci
Telefon: 02 55 98 776
VVE pri podružnični šoli Pertoča Naslov: Pertoča 54a, 9262 Rogašovci
Telefon: 02 55 71 470
Pomočnica ravnatelja za vrtec:
Anita Fartek, univ. dipl. psih.
Telefon: 02 55 98 775
E-pošta: anita.fartek@ossvj.si
Seznam glavnih predpisov:
Državni predpisi:

Predpisi lokalne skupnosti:

Interni akti:

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil
Letni delovni načrt 2020 21
Upravni postopki in storitve

Postopki iz 60. a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka
Postopki javnega naročanja
Javni razpisi za zaposlitev
Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
 Organ ne upravlja javnih evidenc.
SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ŠOLA NA PODLAGI PODROČJE ZAKONODAJE
A. ZBIRKE NA PODROČJU OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

–       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

–       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.      9. 2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) podatkovna baza eAsistenta
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli ; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) podatkovna baza eAsistenta
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem inpodatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

–       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

–       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Ta zbirka obsega še:

–       družinsko in socialno anamnezo;

–       razvojno anamnezo;

–       strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;

–       podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;

–       dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami;

–       strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) osebna mapa učenca
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
B. ZBIRKE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE  
naziv zbirke podatkov   Evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok
področje (šifrant) Predšolska vzgoja
opis vsebine

Evidenca vpisanih otrok vsebuje:  osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro otroka, datum vpisa otroka v vrtec,  naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte in  druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina.

Evidenca vključenih otrok vsebuje:

osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev,  datum rojstva in spol otroka,  EMŠO otrok in staršev, datum vključitve otroka v vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista,  naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o prisotnosti otrok v vrtcu.

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otrok, starš
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Word (docx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca plačil staršev
področje (šifrant) Predšolska vzgoja
opis vsebine Evidenca višini plačil staršev in mesečnih plačilih staršev.
pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) plačilo, otrok, starš
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) informacijski sistem Grad
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
področje (šifrant) Predšolska vzgoja
opis vsebine

Evidenca vsebuje:

družinsko in socialno  anamnezo, razvojno anamnezo,

diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči in  strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) anamneza, strokovna pomoč
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Word (.docx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna
področje (šifrant) Predšolska vzgoja
opis vsebine

Evidenca vsebuje:

osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, EMŠO otrok in staršev,  navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok,  datum vključitve otrok v programe vrtca,

podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila,  podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo, datum izpisa otroka iz vrtca.

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Osebno ime, plačilo, program
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (.xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
C. ZBIRKE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
naziv zbirke podatkov Evidenca o izrabi delovnega časa
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca vsebuje podatke o prihodih in odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, službenih poteh. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje letnega dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust za nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Delovni čas, prihod, odhod, izhod, odsotnost z dela, dopust, bolniška, službena pot, delavec, delodajalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (.xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca o stroških dela
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca o stroških dela delavcev zaposlenih v šoli ter posameznikov, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialne varnosti. Evidenca vsebuje naslednje podatke: 1. identifikacijski podatki o delavcu ( ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. številko transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi:-bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi povečanega obsega del; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila): -plača, -zaostalo izplačilo,-nadomestilo plače,-izredno izplačilo;4. podatki o drugih stroških dela:-povračilo stroškov v zvezi z delom, -regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, -odpravnine, -stroški izobraževanja delavcev, -davki na izplačane plače, -ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca:-plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, -plačani prispevki za starševsko varstvo,-plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: _ plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,-plačani prispevki za starševsko varstvo, -plačani prispevki zaposlovanje. Za posameznike, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Stroški dela, plača, izplačila, delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Informacijski sistem KPIS
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževalnih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o strokovnem izpitu, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki in številu dni letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nega družinskega člana.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi
oblika zapisa (format) .nsf
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine V  kadrovski evidenci se za delavca zaposlenega v šoli vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za DČ sli za NDČ, datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu in o prejšnjih delovnih mestih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju vzgoje in izobraževanja; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektih in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 11. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 12. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 13. kratek življenjepis, če tako želi in s tem soglaša delavec; 14. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 15. podatki za obračun plače in drugi podatki v skladu z zakonom.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Seznam zaposlenih, delovno mesto, napredovanja, stopnja izobrazbe, letne ocene, prenehanje delovnega razmerja, delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (.xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih zdravstvenih pregledov.
pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina dela
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (.xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
naziv zbirke podatkov Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih usposabljanj.
pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Usposabljanje za varno delo, varnost pri delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (.xlsx)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Aleksander Mencigar, ravnatelj
Osnovna šola Sveti Jurij zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in stroškovnika v nadaljevanju (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1. Količina in cena vseh nabavljenih artiklov namenjenih higieni objektov ( čistila, premazi za tla, čistila za kuhinje, čistilni pripomočki, vreče za smeti).
2. Količina in cena vseh nabavljenih artiklov namenjenih osebni higieni obiskovalcev, oskrbovancev in zaposlenih (higienski papir, tekoča mila, servieti, plenice za otroke).
3. Vsebine sklenjenih pogodb z dobavitelji čistil, čistilnih pripomočkov, vreč za odpadke, higienskega papirja, tekočega mila in papirnih serviet.
4. Zahteva za vpogled v podatke in dokumentacijo izbranega kandidata, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisanih pogojev, ter vpogled v gradivo izbirnega postopka in vpogled v interni akt, kjer je določeno kdo vodi izbirni postopek.

4. INFORMACIJE ZA MEDIJE

V skladu z Zakonom o medijih so informacije za medije informacije, ki jih organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na vprašanje in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti resnične in celovite.

V skladu z zakonom je odgovorna oseba za izvajanje 45. člena Zakona o medijih ravnatelj Aleksander Mencigar, telefonska številka
02 55 88 488, e-pošta aleksander.mencigar@ossvj.si.

(Skupno 848 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost