OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2023/2024

 1. VEZENJE (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet VEZENJE I. – Osnovni Vbodi in tehnika vezenja je samostojni enoletni predmet, ki obsega 35 ur letno.

 • Pouk bo organiziran po 2 šolski uri na 14 dni. Razlog za to sta daljša priprava na delo in
 • vezenje na platno.
 • Vezenje I. je družboslovni-humanistični predmet, učencem poda pomembna znanja o
 • naši preteklosti s področja vezenja in vezenin in tako obudi kulturno dediščino ter ohraniti to lepo domačo obrt. Ta dejavnost je vezana na razum in čustva.

PRI IZBIRNEM PREDMETU VEZENJE I. SE BOMO SEZNANILI Z:

 • zgodovino vezenja
 • orodjem in priborom za vezenje
 • različnimi vbodi (enostavni stebelni, široki stebelni, prednji, ploščati in zančni vbod ter enostavni križni vbod)
 • kulturni dediščini.
 • Znanje vezenja je za današnji čas zelo uporabno.

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV IZBIRNEGA PREDMETA VEZENJE I. :

 • seznanitev z zgodovino vezenja v Evropi in na Slovenskem;
 • prepoznavanje motivov in tehnik ročnega vezenja, ki so značilni v posameznih
 • pokrajinah v Sloveniji;
 • prenašanje slike na platno in razvijanje likovne sposobnosti in estetskega čuta;
 • navajanje na samostojno delo;
 • spoznavanje slovenskih izrazov za tehnike vezenja in vrste vbodov;
 • razvijanje likovne sposobnosti za harmonije barv prejic;
 • ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine
 • in drugo.

IZVAJALKA PREDMETA: Andreja Ošlaj

 1. GLASBENA DELA

Trajanje: 35 šolskih ur

Kdo ga lahko izbere: učenci 7. 8. in 9. razreda, pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo.

Namen: Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu glasbena dela lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Učenci, ki bodo obiskovali predmet glasbena dela, spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov. Svoje delo in raziskave bodo predstavili tudi drugim.

Kaj bomo delali?

 • učenci se ob glasbi sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času
 • ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke
 • navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del
 • razvijajo sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi
 • učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov
 • ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne) izražajo glasbena doživetja in predstave
 • razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov
 • selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov.

Učiteljica: Mateja Klement

 1. ANSAMBELSKA IGRA 

Trajanje: 35 šolskih ur

Kdo ga lahko izbere: učenci 7. 8. in 9. razreda, pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo.

Namen: Pri ansambelski igri je v ospredju izvajanje in ustvarjane. Učenci, ki se bodo odločali za ta predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili z glasbenimi zapisi. Spoznali jih bodo ob neposrednem izvajanju.

Kaj bomo delali?

 • igramo na Orffova glasbila,
 • igramo ritmična ter ljudska glasbila,
 • uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli,
 • zvočno eksperimentiramo,
 • improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe,
 • se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju,
 • pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester,
 • oblikujemo spremljave različnim pesmicam,
 • oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje,
 • estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo,
 • uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta,
 • beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo,
 • se gibljemo ob glasbi.

Učiteljica: Mateja Klement

 1. MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …).Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Predmet vključuje različne vsebine: reševanje razvedrilnih nalog (križanke, logične besedilne naloge, labirinti …), različni zapisi števil, zanimiva števila, naloge z vžigalicami, ugibanje števil zaporedja, kjer si učenec izmisli neko pravilo, računanje pri različnih narodih, tlakovanje ravnine s pravilnimi liki, tlakovanje v vsakdanjem življenju …

 1. MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …). Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Pri predmetu bomo raziskovali zgodovino matematike (babilonska, rimska, arabska, egipčanska in druga števila), izdelovali geometrijska telesa s prepogibanjem papirja in geometrijske konstrukcije z vžigalicami in deščicami, sestavljali zanimive like (tangram), spoznavali različne pristope pri matematičnih igrah, iskali matematiko v glasbi in naravi, pripravili razstavo izdelkov in plakatov.

 1. MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …). Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Pri predmetu bomo izdelovali in risali zanimiva telesa in njihove mreže, reševali in sestavljali labirinte na mrežah teles, raziskovali nemogoče predmete, pošiljali skrita sporočila in ob tem spoznavali različne postopke šifriranja in dešifriranja, v naravi iskali primere fraktalov (ponavljajoči vzorci) in jih risali s pomočjo računalnika, pripravili razstavo izdelkov in plakatov.

 1. OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI (7., 8. in 9. razred)

Vsi moramo kdaj zabiti kakšen žebelj, priviti vijak v razmajano pohištvo, zalepiti razmajani kuhinjski stol. Izbirni predmet Izdelava izdelkov iz lesa nauči učence najosnovnejših postopkov za obdelavo lesa ob praktični izdelavi uporabnih lesenih izdelkov. Poleg tega bodo učenci nadgradili svoje znanje tehniškega risanja z računalniškim programom

 1. POSKUSI V KEMIJI

Je predmet namenjen učencem 8. in 9. razreda, omogoča jim, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje in zbiranje ter beleženje opažanj in rezultatov. Pri predmetu učenci poglobijo naravoslovno pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

 1. ANGLEŠČINA KOT OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Angleščina kot obvezni izbirni predmet poteka v 7., 8. in 9. razredu. Učenci se lahko pridružijo v katerem letu želijo in obiskujejo predmet od enega do treh let.

Angleščina še vedno velja kot svetovni jezik. Z aktivnim znanjem angleščine se nam odpirajo vrata v svet na raznih področjih v smislu iskanja zaposlitve, komunikacije s tujimi govorci, potovanja in še mnogo več.

Znanje več tujih jezikov prispeva k večjezičnosti, k širjenju obzorja ter boljši zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku. Obravnavajo se različne teme in področja, skozi katera učenci širijo besedišče, spoznavajo različna jezikovna pravila in zakonitosti ter urijo vse jezikovne spretnosti.

Skozi vsa tri let učenja se pojavljajo različne učne teme in po treh letih podajo celoto, kjer lahko učenci gradijo naprej svoje jezikovno znanje ob nadaljnjem šolanju.

Angleščina poteka 2 uri na teden, to je 70 ur na leto.

 1. LIKOVNO SNOVANJE I

V sedmem razredu zajema področje risanja, slikanja in kiparstva.

S črtnimi elementi učenci narišejo risbe po spominu in domišljiji. Risbo dojamejo kot izhodišče pri likovnem izražanju. Pri delu uporabljajo različne velikosti formatov, različne kompozicije in materialnosti površin.

Ločijo posebnosti pisane in tiskane pisave. Iz besed oblikujejo motiv. Pri stripu se navajajo na likovno in besedno zanimiv način pripovedovanja zgodbo.

Pri slikanju s skladnimi svetlostnimi toni (mehko učinkovanje barv) spoznajo ubrane barve barvnih triad. Naslikajo tudi prosto kompozicijo s kontrastnimi (nasprotnimi) barvami (trdo učinkovanje barv).

Spoznajo pomen risbe in barve v modnem oblikovanju. Po svojih zamislih oblikujejo skladno modno kompozicijo oblačil z modnimi dodatki.

Pri kiparstvu oblikujejo razgiban kip v glini, relief z razgibano površino ter kiparsko tvorbo iz odpadnih materialov.

 1. LIKOVNO SNOVANJE II

V osmem razredu zajema področja risanja, slikanja, grafike, arhitekture in kombiniranih področij.

Učenci spoznavajo domišljijski likovni prostor. Narišejo uravnoteženo kompozicijo z različnimi oblikami likov.

Poglobijo svoje znanje o točki in črti. Motive narišejo miže na papir in jih ugibajo.

Glasba je lahko navdih, lahko pa služi tudi kot likovni motiv. Naslikajo sliko na izbrano glasbeno delo, kjer izberejo ustrezna likovna izrazila – barvni kontrast in tonsko ubranost.

Pri uporabni grafiki oblikujejo zasnovo plakata in naslovnico  knjige. Pri umetniški pa izdelajo barvni linorez in grafiko v tehniki globokega tiska (kolagrafija ali jedkanica). Z uspešnimi grafikami tudi sodelujejo na različnih mednarodnih likovnih natečajih.

Poleg osnutka za scenski prostor oblikujejo maketo svojega stanovanjskega prostora. Spoznavajo estetiko bivalnega prostora in smisel za načrtno delo.

 1. LIKOVNO SNOVANJE III 

V devetem razredu zajema področja risanja, kiparstva, arhitekture in vidnega sporočanja.

Spoznajo pravila zlatega reza in ga uporabijo v risbi.

Ob poznavanju značilnosti linearne perspektive z enim očiščem  narišejo ulico s hišami.

Spoznajo obrnjeno perspektivo  (aspektiva, anamorfoza), kjer razvijajo likovno domišljijo.

Pri kiparstvu izdelajo koncept kiparske postavitve v prostoru, ki ga v praksi realizirajo. Spoznajo različne možnosti (materiale in predmete) za gradnjo instalacij.

S pomočjo fotografij svojega kraja izdelajo maketo novih prostorskih tvorb. Pomagajo si s fotomontažo.

Oblikujejo idejno zasnovo vizualnega sporočila (ovitek za embalažo izdelka).

Načrtujejo svoj logo s svojimi poklicnimi željami.

 1. VERSTVA IN ETIKA (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet je triletni predmet, kjer boš spoznal različne kulture in verstva ter izpopolnil svoja znanja s področja zgodovine, geografije in etnologije. Izbirni predmet je zasnovan kot triletni predmet, zato ga lahko izbereš v vseh zadnjih treh letih šolanja.

Kaj pomenijo besede sinagoga, kasta, ramadan, advent? Kdo je dalajlama? Kdo je bil Mojzes? Kaj so verjeli Maji? Kdo je bil David, ki ga prikazuje Michelangelov kip?

Spoznaj kulturno zakladnico ljudi, ki je skoraj ne poznamo več … Spoznaj tudi bogastvo naše kulturne zakladnice in dosežke človekove kulture.

 1. ŠPORT ZA ZDRAVJE (7., 8. in 9. razred)

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.  

 1. ŠPORT ZA SPROSTITEV (7., 8. in 9. razred)

Učencem z izbirnim predmetom omogočamo zdrav telesni razvoj kakor tudi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Učenci boste izpopolnjevali športna znanja ter oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja, ki ga lahko udejanjite preko rednega ukvarjanja s športom tako v šoli kot tudi v prostem času. Če želite občutiti sprostitveni vpliv športne vadbe, se nam pridružite!

 1. IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (7., 8. in 9. razred)

Učenci boste spoznali pravila igranja odbojke/nogometa, seznanili pa se boste tudi s praktičnimi vsebinami odbojkarske ali nogometne igre. Pri tem bomo razvijali tudi sposobnosti timskega dela, naučili se bomo premagovati in reševati probleme tako na športnem kakor tudi na drugih področjih.  

 1. RETORIKA (9. razred)

A se ti zdi, da si dober govorec/dobra govorka? Bi se rad-a izboljšal-a?

Bi se rad-a naučil-a učinkovito prepričevanje in argumentiranje?

Kaj pomeni retorika? Kako jo uporabljati?

Kako pomembni so značaj in strasti?

Nastanek in zgodovina?

In še in še ….?

Potem si izberi v 9. razredu IP RETORIKA.

 1. RAČUNALNIŠTVO (7., 8. in 9. r)

Je predmet, pri katerem boš pridobil temeljna znanja računalniške pismenosti, ki jih v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogočajo lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pridobljena znanja so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Računalništvo je predmet, ki je sestavljen iz treh enoletnih predmetov: UREJANJE BESEDIL in MULTIMEDIJA

UREJANJE BESEDIL

Delo poteka v računalniški učilnici. Z uporabo spletnega brskalnika bomo razvijali komunikacijske sposobnosti, spoznali bomo delo v spletni učilnici in pripravili projektno nalogo z urejevalnikom besedil. Delo poteka v šoli, zato doma ne potrebuješ računalnika. Pridobljena znanja boš z lahkoto kasneje uporabljal pri drugih predmetih pri pisanju različnih seminarskih nalog.

MULTIMEDIJA

Pri predmetu nadgradimo  znanje, katerega smo pridobili v 7. razredu, vendar obiskovanje predmeta urejanje besedil ni pogoj za vključitev v predmet multimedija.

Spoznali bomo elektronske prosojnice, s katerimi lahko inovativno predstavimo informacije, delo s slikami, zvokom in z video animacijami. Pripravili bomo video predstavitev informacije. Pridobljeno znanje pa ti bo v pomoč pri pripravi predstavitev pri drugih predmetih.

 1. ČEBELARSTVO (8. in 9. razred)

Učenec:

 • spozna pomen čebel in drugih opraševalcev za delovanje ekosistemov in človeka ter pomen odgovornega ravnanja z okoljem za varovanje opraševalcev;
 • poglobi in razširi razumevanje temeljnih bioloških konceptov in mehanizmov iz osnovnega predmeta, jih poveže, uporabi in nadgradi z raziskovanjem življenja medonosne čebele in divjih čebel;
 • na primeru soodvisne povezanosti opraševalcev in rastlin poglobi razumevanje soodvisnosti organizmov v biosferi;
 • spozna osnovno biologijo medonosne čebele in divjih čebel;
 • se zaveda pomena čebelarstva in njegovega ohranjanja kot dela naravne in kulturne dediščine;
 • varno in odgovorno ravna s čebelami ter zna ukrepati ob čebeljem piku;
 • se zaveda pomena biološkega znanja za življenje, čebelarstvo in samostojno odločanje, ko gre za zdravje, biološko varnost in ohranjanje ustreznih življenjskih razmer za človeštvo.
 1. FILMSKA VZGOJA

FILMSKA VZGOJA 1: kaj je film

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 7. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur. Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo z vprašanjem »Kaj je film?«.
Zajema ogled filmov (igranih in animiranih), učenci se spoznajo z osnovami filmskega ustvarjanja in njegovimi žanri ter ustvarijo animirani film.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca.

FILMSKA VZGOJA 2: filmski žanri

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 8. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur. Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi žanri.
Zajema ogled filmov, seznanitev s filmskimi žanri in zgodovino filma. Učenci se preizkusijo v ustvarjanju kratkega igranega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Pri igrani miniaturi učenci izvedejo le kratek skeč oziroma posnamejo le en prizor, ki kaže lastnosti izbranega žanra. Dolžina igrane miniature je lahko od 1 do 4 minute.

FILMSKA VZGOJA 3: umetnost in družba

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 9. razredov osnovne šole v obsegu 32 ur, kjer se ukvarjamo s filmskimi pojmom film in družba.
Modul 32 ur je razdeljen na ogled filmov, obravnavo filma kot odraza družbe in učenci se poizkusijo v snemanju kratkega dokumentarnega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Dolžina dokumentarne miniature je od 1 do 4 minute. Tu gre predvsem za filmske poizkuse dokumentarne miniature in ne celostne izdelave dokumentarnega filma.

 1. NAČINI PREHRANJEVANJA (9. razred)

Načini prehranjevanja je izbirni predmet, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda in je nadgradnja predmeta Sodobna priprava hrane. Učenci pridobijo dodatna znanja o zdravi prehrani in prehrani v različnih starostnih obdobjih ter načinih prehranjevanja. Če vas zanima kakšne so kitajska, italijanska ali npr. mehiška kuhinja, jih boste skozi celoletne praktične vaje dodobra spoznali. Izurili se boste v izdelovanju pogrinjkov in strežbi ter uživali v degustaciji kulinaričnih jedi.

 1. POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)
BA + NA2 = BANANA – Kdo pravi, da je kemija težka? J J

Učenci boste pri izbirnem predmetu spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop (postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov,preizkušanje, zbiranje in beleženje ter predstavitev rezultatov, povezovanje s teorijo in z življenjskim okoljem …)

 1. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (7., 8. in 9. razred)

Raznovrstne naravne nesreče pomenijo veliko nevarnost za ljudi in okolje, če nanje nismo ustrezno pripravljeni in pravočasno ter primerno opozorjeni. Izrednega pomena je tudi, da ob morebitni nesreči vemo, kako ukrepati.

Pri izbirnem predmetu boš spoznal pojave naravnih in drugih nesreč kot stalnih spremljevalcev človeštva. Spoznal boš ukrepe za preprečevanje nesreč in se naučil ustrezno ukrepati pred nesrečami, med njimi in po njih. Poudarjeni bodo vloga sodobne družbe, način življenja, odnos do okolja in njihov vpliv na nastanek nesreč.

Aktivno bomo sodelovali tudi z gasilci in s civilno zaščito, ki nam bodo prikazali pomen svojega dela.

 1. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (7., 8. in 9.razred)

Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, zato že v osnovni šoli učenci spoznavajo prostorske odnose in v sklopu več premetov izboljšujejo prostorsko inteligenco. Predmet risanje v geometriji in tehniki uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja.

Tridimenzionalni modeli (predmeti) so namenjeni za:

– predstavitev v namišljenem (virtualnem) prostoru, kamor uvrščamo igre, virtualni svet ipd.,

– upodobitev (vizualizacijo), ki je uporabna za reklamne namene, za animacije, modele, predstavitve ipd.

-z a izdelavo predmetov na računalniško krmiljenih strojih (stružnice CNC, 3D-tiskalniki in drugi stroji) za potrebe medicine, industrije, umetnosti, obrti, restavratorstva ipd.

Izbirni predmet se medpredmetno povezuje s TIT, matematiko, likovno vzgojo in računalništvom.

Ocenjujejo se izdelki, ki jih učenec naredi pri pouku, napredovanje in prizadevnost učenca, samostojnost, predstavitev izdelka….

(Skupno 603 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost