.

Pravila ravnanja v šoli (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice …) bodo učencem razložili razredniki. Pravila hišnega reda z dopolnili ukrepov za preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 so objavljena na spletni strani šole.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

1. Prihod do šole

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, šola organizira glede na potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Učenci, ki ne koristijo javnega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki.

2. Vstopanje v šolski objekt in v razred

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe  s koronavirusom. Šola (informator) vodi evidenco  zunanjih obiskovalcev šole.

O učilnici, v kateri bodo učenci imeli pouk, bodo seznanjeni prvi dan šole.

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-

virusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (npr. umivanje rok, higiena kašlja …) se nahajajo v prostorih šole, učencem jih bodo razložili razredniki.

Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …

Učence v šolo usmerja informatorka in dežurni učitelj. Učenci v šolski objekt vstopajo po oddelkih, pri tem ohranjajo 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo. Organizacija prihajanja in odhajanja v šolo je opredeljena v hišnem redu oziroma usklajena s protokolom za preprečevanje širjenja okužbe.  Učenci oddelkov se pred šolo zberejo na označenih točkah.

Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene, 1,5- do 2-metrske, medosebne razdalje.

Učenci, zaposleni in morebitni zunanji obiskovalci se po šoli gibljejo v skladu z označbami na tleh in upoštevajo koridor gibanja.

V času prihodov v šolo in odhodov  iz šole je  pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (informatorka) ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni delavci šole.

Zapuščanje šolskih prostorov

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence prevzamejo starši pred vhodom v šolo.

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo mora biti med učenci različnih razredov v za to namenjenem prostoru ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice. Strokovni delavec, ki izvaja varstvo vozačev skrbi za natančno dnevno evidenco prisotnih učencev.

Garderoba

Učenci v garderobo vstopajo posamično po oddelkih tako da učenci med seboj ohranjajo 1,5- do 2-metrsko, medosebno razdaljo. O lokaciji garderob za posamezne razrede učence seznani razrednik, informatorka in dežurni učitelj.

Učilnice

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici so:

  • razkužilo za roke,
  • dezinfekcijsko sredstvo,
  • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

Vsakemu razredu oziroma učni skupini je dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za večino predmetov, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja. Pouk se lahko izvaja tudi v specializiranih učilnicah in labolatoriju, ki pa se pred prihodom nove skupine očisti in razkuži.

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela.

V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ. Uporaba mask je v skupnih prostorih obvezna za učence nad starostjo 12 let.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oziroma si jih pred uporabo razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/ica. Učitelj je ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja.

Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Računalniška učilnica

Računalniška učilnica se uporabljala za pouk po vnaprej pripravljenem urniku. Po uporabi se prostor prezrači, počisti in razkuži.  

Knjižnica

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo knjižnice, ki je priloga 1 tega protokola.

Telovadnica

Pouk športa poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. V slačilnice hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Slačilnice v telovadnici se pred vsako skupino očisti in razkuži. Učitelj vodi dnevno evidenco prisotnih učencev v e asistentu. Slačilnice so določene za vsak oddelek. Pouk športa se bo ob ustreznih vremenskih pogojih odvijal zunaj na prostem.

V primeru, ko bi pouk športa v telovadnici potekal za dva razreda hkrati, bodo učenci različnih razredov vsak na svoji polovici telovadnice, učitelja poskrbita da ne pride do mešanja učencev iz različnih razredov in vodita urno evidenco v easistentu prisotnih učencev v vsakem razredu.

Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, razširjenega programa

Pri urah pouka, kjer so prisotni učenci iz različnih razredov vodi učitelj natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku NIP in IP easistentu. Zagotavlja se ustrezna medosebna razdalja med učenci. Ob vstopu v učilnico, si učenci umijejo in/ali razkužijo roke. Enako storijo preden zapustijo učilnico.

Natančno evidenco učencev vodi učitelj pri jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Kjer so prisotni  učenci iz različnih oddelkov, se zagotavlja ustrezna medosebna razdalja  med učenci iz različnih oddelkov ter upoštevajo se vsa higienska priporočila (umivanje roki, razkuževanje prostora, zračenje prostorov,…). Pouk se ob ustreznih vremenskih pogojih izvaja zunaj na prostem.

Individualna in skupinska pomoč učencev ter dodatna strokovna pomoč za učence

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko, razkuževanje prostora in površin pred prihodom učencev). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo. Kjer pouka ISP in DSP ni možno izvajati v individualnih učilnicah, se le ta izvaja v matičnem razredu ob upoštevanju higienskih ukrepov.

Dnevi dejavnosti, prireditve, ekskurzije in šole v naravi

Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli na način, da ne prihaja do mešanja skupin učencev.

Pri morebitni udeležbi na dogodkih oziroma prireditvah se učenci različnih  oddelkov ne mešajo med seboj in med njimi je zagotovljena ustrezna razdalja.

Sanitarije

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci po  možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.

Vsi prostori in površine v šoli se redno dnevno čistijo in razkužujejo.

Prehrana v šoli

Zajtrk učeni opravijo v učilnici jutranjega varstva. Učenci malico opravijo v matičnih učilnicah, razen učenci 9. razreda, ki malico opravijo v jedilnici.  Pred in po malici se mize očistijo in razkužijo.

Za učence, ki imajo kosilo, bodo kosilo prevzemali po urniku, ki je priloga 2 tega protokola.

V jedilnici je na tleh označen koridor gibanja.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo praviloma potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške povezave  oziroma prek video povezav. Le izjemoma bodo govorilne ure potekale v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov in bodo v naprej dogovorjene.

Enako bodo v  največji možni meri potekali sestanki zaposlenih. Če bodo potekajo v živo, udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo se tudi navodila medicine dela.

Primer okužbe oziroma suma na okužbo

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in zanke koronavirusa ali neke druge bolezni, o tem seznani svetovalno službo/ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, učenca se odpelje v poseben  prostor in o tem obvesti  starše ozirom skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote NIJZ.

Podlaga za pripravo protokola: HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OŠ ZA PREPREČEVANJE COVID-19.

PRIPOROČILA ZA OBDOBJE, KO SE V DRŽAVI POJAVLJAJO POSAMIČNI PRIMERI COVID-19.

(Skupno 255 obiskov, današnjih obiskov 1)