Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model C-OŠ
(PROTOKOL)

Šola je poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelala protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model C po katerem se izvaja pouk v šoli predvideva normativno število učencev v razredu v homogenih skupinah, skupine učencev pa se med izvajanjem pouka ne mešajo med seboj.

Pravila ravnanja v šoli (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice …) bodo učencem razložili razredniki. Pravila hišnega reda z dopolnili ukrepov za preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 so objavljena na spletni strani šole.

Vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu, morajo dobro poznati ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 in jih udejanjati v praksi.

Potrebno je:
•Upoštevati splošne higienske ukrepe
•Upoštevati zdravstvene omejitve
•Spremljati zdravstveno stanje
•Zmanjševati stike med osebami
•Uporabljati osebno varovalno opremo .

Splošni higienski ukrepi so priloga 1 tega protokola.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

1. Prihod do šole

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, je šola organizirala glede na potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Učenci, ki ne koristijo javnega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki.

2. Vstopanje v šolski objekt in v razred

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci po predhodni najavi. Vsi, ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe  s koronavirusom. Šola (informator) vodi evidenco  zunanjih obiskovalcev šole.

O učilnici, v kateri bodo učenci imeli pouk, bodo seznanjeni prvi dan šole.

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (npr. umivanje rok, higiena kašlja …) se nahajajo v prostorih šole, učencem jih bodo razložili razredniki.

Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …

Učence v šolo usmerja informator ali dežurni učitelj. Učenci v šolski objekt vstopajo po oddelkih, pri tem ohranjajo 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo. Organizacija prihajanja in odhajanja v šolo je opredeljena v hišnem redu oziroma usklajena s protokolom za preprečevanje širjenja okužbe.  Učenci oddelkov se pred šolo zberejo na označenih točkah.

Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene, 1.5 do 2 metrske, medosebne razdalje.

Učenci, zaposleni in morebitni zunanji obiskovalci se po šoli gibljejo v skladu z označbami na tleh in upoštevajo koridor gibanja.

V času prihodov v šolo in odhodov  iz šole je  pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (informatorka) ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni delavci šole.

Zapuščanje šolskih prostorov

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence prevzamejo starši pred vhodom v šolo.  

Prevzem otrok iz podaljšanega bivanja bo potekalo po določenem urniku. Zaradi izredne situacije je za vaše otroke, po katere prihajate, tudi odhod iz podaljšanega bivanja prilagojen. Starši lahko otroka pričakate pred vhodom v šolo in ga prevzamete:

  • ob 14.15 uri
  • ob 15.00 uri
  • ob 15.40 uri

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole.. Strokovni delavec, ki izvaja varstvo vozačev skrbi za natančno dnevno evidenco prisotnih učencev.

Razpored dežurnih učiteljev je priloga 4 tega protokola.

Garderoba

Učenci v garderobo vstopajo posamično po oddelkih tako da učenci med seboj ohranjajo 1,5- do 2-metrsko, medosebno razdaljo. O lokaciji garderob za posamezne razrede učence seznani razrednik, informatorka ali dežurni učitelj.

Učilnice

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici so:

  • razkužilo za roke,
  • dezinfekcijsko sredstvo,
  • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

Vsakemu razredu oziroma učni skupini je dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za večino predmetov, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja.

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela.

V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oziroma si jih pred uporabo razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/ica. Učitelj je ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja.

Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Računalniška učilnica

Računalniška učilnica se uporabljala za pouk po vnaprej pripravljenem urniku. Po uporabi se prostor prezrači, počisti in razkuži.  

Knjižnica

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo knjižnice, ki je priloga 2 tega protokola.

Telovadnica

Pouk športa poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. V slačilnice hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici se pred vsako skupino očisti in razkuži. Učitelj vodi dnevno evidenco prisotnih učencev v easistentu. Garderobe so določene za vsak oddelek. Pouk športa se bo ob ustreznih vremenskih pogojih odvijal zunaj na prostem.

V primeru, ko bi pouk športa v telovadnici potekal za dva razreda hkrati, bodo učenci različnih razredov vsak na svoji polovici telovadnice, učitelji poskrbijo da ne pride do mešanja učencev iz različnih razredov.

Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, razširjenega programa

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) in v istem prostoru. Skupine – oddelki ne prehajajo iz prostora v prostor. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvedejo le znotraj iste skupine -oddelka.

Natančno evidenco učencev vodi učitelj pri jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Pouk se ob ustreznih vremenskih pogojih izvaja zunaj na prostem.

Neobvezni izbirni predmeti se v 1. razredu izvajajo v skladu s priporočili brez mešanja skupin.

Individualna in skupinska pomoč učencev ter dodatna strokovna pomoč za učence

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko, razkuževanje prostora in površin pred prihodom učencev). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo..

Dnevi dejavnosti, prireditve, ekskurzije in šole v naravi

Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli na način, da ne prihaja do mešanja skupin učencev.

Sanitarije

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci po  možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.

Vsi prostori in površine v šoli se redno dnevno čistijo in razkužujejo.

Prehrana v šoli

Zajtrk učeni opravijo v učilnici jutranjega varstva. Učenci malico opravijo v matičnih učilnicah.  Pred in po malici se mize očistijo in razkužijo.

Za učence, ki imajo kosilo, bodo kosilo prevzemali po urniku. V jedilnici je hkrati ena učna skupina-oddelek, učenci v jedilnici sedijo tako, da med seboj vzdržujejo medosebno razdaljo. Pri menjavi v jedilnici med posameznimi oddelki se prostor temeljito prezrači, mize, stoli in pladnji pa razkužijo.

V jedilnici je na tleh označen koridor gibanja s talnimi označbami, opredeljen je enosmeren koridor dostopa do pulta in talne označbe 2-metrske razdalje med čakajočimi. Po zaključku hranjenja  je s  talnimi označbami opredeljen enosmeren koridor do izhoda z vmesno postajo za oddajo pladnja z umazano posodo.

Razpored dnevnih obrokov je priloga 3 tega protokola.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo praviloma potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške povezave  oziroma prek videopovezav. Le izjemoma bodo govorilne ure potekale v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov in bodo v naprej dogovorjene.

Enako bodo v  največji možni meri potekali sestanki zaposlenih. Če bodo potekajo v živo, udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo se tudi navodila medicine dela.

Primer okužbe oziroma suma na okužbo

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in zanke koronavirusa ali neke druge bolezni, o tem seznani svetovalno službo/ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, učenca se odpelje v poseben  prostor in o tem obvesti  starše ozirom skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote NIJZ.

Vsa navodila in usmeritve NIJZ so priloga tega protokola.

S protokolom so bili seznanjeni vsi strokovni delavci šole.

Sveti Jurij, 25. 1. 2020

(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost