VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

4., 5., 6. razred

UMETNOST

Umetniška področja neobveznega izbirnega predmeta umetnost:

 • film,
 • folklorna dejavnost,                          
 • glasbena ustvarjalnost,
 • gledališka dejavnost,
 • likovna ustvarjalnost,
 • literarna ustvarjalnost,
 • ples,
 • šolske produkcije, dogodki

Neobvezni izbirni predmet umetnost je projektno zasnovan predmet. Učenci se v enem letu posvetijo samo enemu umetniškemu področju. Učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta.

Skupina je heterogeno sestavljena (iz učencev 4., 5. in 6. razreda), kar omogoča medgeneracijsko sodelovalno učenje.

ZAKAJ IZBRATI NIP UMETNOST?

Kompetenca ustvarjalnosti in inovativnosti je ena izmed najpomembnejših veščin za življenje v 21. stoletju, ki jo najintenzivneje razvijamo prek umetnosti.

Učenci bodo prek raziskovanja, ustvarjanja in izvajanja kulturno-umetniških del poglabljali svojo radovednost, se sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti

TEHNIKA    

Kratek opis:

Izbirni predmet tehnika je namenjen učencem drugega triletja (4., 5. in 6. razred).

Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji in konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami.

Učni načrt tega predmeta vsebuje naslednje vsebine:

 • papirna gradiva,
 • les,
 • umetne snovi,
 • konstrukcije,
 • izbirne vsebine (obdelava tekstila, robotika, kamnoseštvo, elektrotehnika,
 • lončarstvo, usnjarstvo, kovinarstvo idr.

Predmet omogoča pridobitev temeljnih znanj s področja tehnike in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo različnih gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Učenci izbrane izdelke načrtujejo in izdelujejo. Na koncu jih ovrednotijo. Izdelki so uporabni. Pri ustnem in pisnem izražanju učenci znajo uporabljati slovenske tehnične izraze.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike in navdušuje za tehnične poklice

ŠPORT

Kratek opis:

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih mladih generacij.

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport.

Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov katerim učitelj nameni tretjino časa.

RAČUNALNIŠTVO

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja.

Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.

Predmet torej ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, ki so skupna in prenosljiva tudi na druga področja:

4. razred: komunikacija in storitve,

5. razred: podatki, reševanje problemov,

6. razred: algoritmi, programi.

ANGLEŠČINA

WE CAN LEARN ENGLISH AND HAVE SOME FUN!

(Lahko se učimo angleščino in se ob tem zabavamo!)

Angleščina je svetovni jezik in zelo pomembno je, da se ga naučimo že zgodaj. Pouk je naravnan na učenje osnov preko raznih tem. Ob tem razvijamo jezikovne zmožnosti razumevanja, govorjenja, nekoliko manj je branja in na zapisu ni poudarka. Jezika se učimo tudi preko raznih jezikovnih iger, rim, pesmic in se o tem tudi zabavamo. Predmet se ocenjuje, vendar je poudarek na ustnem ocenjevanju. Izvaja se 2 uri tedensko. Pridruži se nam in pregovori tudi po angleško. Welcome!

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost