OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/2025

ANSAMBELSKA IGRA

Trajanje: 35 šolskih ur

Kdo ga lahko izbere: učenci 7. 8. in 9. razreda, pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo.

Namen: Pri ansambelski igri je v ospredju izvajanje in ustvarjane. Učenci, ki se bodo odločali za ta predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili z glasbenimi zapisi. Spoznali jih bodo ob neposrednem izvajanju.

Kaj bomo delali?

 • igramo na Orffova glasbila,
 • igramo ritmična ter ljudska glasbila,
 • uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli,
 • zvočno eksperimentiramo,
 • improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe,
 • se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju,
 • pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester,
 • oblikujemo spremljave različnim pesmicam,
 • oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje,
 • estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo,
 • uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta,
 • beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo,
 • se gibljemo ob glasbi.

Učiteljica: Mateja Klement

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …).Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Predmet vključuje različne vsebine: reševanje razvedrilnih nalog (križanke, logične besedilne naloge, labirinti …), različni zapisi števil, zanimiva števila, naloge z vžigalicami, ugibanje števil zaporedja, kjer si učenec izmisli neko pravilo, računanje pri različnih narodih, tlakovanje ravnine s pravilnimi liki, tlakovanje v vsakdanjem življenju …

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …). Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Pri predmetu bomo raziskovali zgodovino matematike (babilonska, rimska, arabska, egipčanska in druga števila), izdelovali geometrijska telesa s prepogibanjem papirja in geometrijske konstrukcije z vžigalicami in deščicami, sestavljali zanimive like (tangram), spoznavali različne pristope pri matematičnih igrah, iskali matematiko v glasbi in naravi, pripravili razstavo izdelkov in plakatov.

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Število ur: 35 ur letno, 1 ura tedensko

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebine pouka matematike v posameznem razredu.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Učitelj vsebino in obliko dela v razredu prilagodi interesom in sposobnostim učencem v skupini. Metode dela so drugačne kot pri rednem pouku. Večina ur se izvede v obliki delavnic (samostojno ali skupinsko delo v obliki risanja, igranja, tlakovanja, preizkušanja, izdelovanja plakatov …). Tudi ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

Pri predmetu bomo izdelovali in risali zanimiva telesa in njihove mreže, reševali in sestavljali labirinte na mrežah teles, raziskovali nemogoče predmete, pošiljali skrita sporočila in ob tem spoznavali različne postopke šifriranja in dešifriranja, v naravi iskali primere fraktalov (ponavljajoči vzorci) in jih risali s pomočjo računalnika, pripravili razstavo izdelkov in plakatov.

OBDELAVA GRADIV – KOVINE (7., 8. in 9. razred)OBDELAVA GRADIV KOVINE

KRATEK OPIS PREDMETA: učenci izdelujejo izdelke iz različnih kovin po predloženem načrtu, po sestavni in delavniški risbi. Pri nekaterih izdelkih dodajo tudi druge materiale. Učenci za vsak izdelek napišejo tehnološki list. Naučijo se obdelovati različne kovine z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in pospraviti svoje delovno mesto. Samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz kovine in ga izdelajo.

POSKUSI V KEMIJI

Je predmet namenjen učencem 8. razreda, omogoča jim, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje in zbiranje ter beleženje opažanj in rezultatov. Pri predmetu učenci poglobijo naravoslovno pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

ANGLEŠČINA KOT OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Angleščina kot obvezni izbirni predmet poteka v 7., 8. in 9. razredu. Učenci se lahko pridružijo v katerem letu želijo in obiskujejo predmet od enega do treh let.

Angleščina še vedno velja kot svetovni jezik. Z aktivnim znanjem angleščine se nam odpirajo vrata v svet na raznih področjih v smislu iskanja zaposlitve, komunikacije s tujimi govorci, potovanja in še mnogo več.

Znanje več tujih jezikov prispeva k večjezičnosti, k širjenju obzorja ter boljši zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku. Obravnavajo se različne teme in področja, skozi katera učenci širijo besedišče, spoznavajo različna jezikovna pravila in zakonitosti ter urijo vse jezikovne spretnosti.

Skozi vsa tri let učenja se pojavljajo različne učne teme in po treh letih podajo celoto, kjer lahko učenci gradijo naprej svoje jezikovno znanje ob nadaljnjem šolanju.

Angleščina poteka 2 uri na teden, to je 70 ur na leto.

LIKOVNO SNOVANJE I v sedmem razredu zajema področje risanja, slikanja in kiparstva.

S črtnimi elementi učenci narišejo risbe po spominu in domišljiji. Risbo dojamejo kot izhodišče pri likovnem izražanju. Pri delu uporabljajo različne velikosti formatov, različne kompozicije in materialnosti površin.

Ločijo posebnosti pisane in tiskane pisave. Iz besed oblikujejo motiv. Pri stripu se navajajo na likovno in besedno zanimiv način pripovedovanja zgodbo.

Pri slikanju s skladnimi svetlostnimi toni (mehko učinkovanje barv) spoznajo ubrane barve barvnih triad. Naslikajo tudi prosto kompozicijo s kontrastnimi (nasprotnimi) barvami (trdo učinkovanje barv).

Spoznajo pomen risbe in barve v modnem oblikovanju. Po svojih zamislih oblikujejo skladno modno kompozicijo oblačil z modnimi dodatki.

Pri kiparstvu oblikujejo razgiban kip v glini, relief z razgibano površino ter kiparsko tvorbo iz odpadnih materialov.

LIKOVNO SNOVANJE II v osmem razredu zajema področja risanja, slikanja, grafike, arhitekture in kombiniranih področij.

Učenci spoznavajo domišljijski likovni prostor. Narišejo uravnoteženo kompozicijo z različnimi oblikami likov.

Poglobijo svoje znanje o točki in črti. Motive narišejo miže na papir in jih ugibajo.

Glasba je lahko navdih, lahko pa služi tudi kot likovni motiv. Naslikajo sliko na izbrano glasbeno delo, kjer izberejo ustrezna likovna izrazila – barvni kontrast in tonsko ubranost.

Pri uporabni grafiki oblikujejo zasnovo plakata in naslovnico  knjige. Pri umetniški pa izdelajo barvni linorez in grafiko v tehniki globokega tiska (kolagrafija ali jedkanica). Z uspešnimi grafikami tudi sodelujejo na različnih mednarodnih likovnih natečajih.

Poleg osnutka za scenski prostor oblikujejo maketo svojega stanovanjskega prostora. Spoznavajo estetiko bivalnega prostora in smisel za načrtno delo.

LIKOVNO SNOVANJE III v devetem razredu zajema področja risanja, kiparstva, arhitekture in vidnega sporočanja.

Spoznajo pravila zlatega reza in ga uporabijo v risbi.

Ob poznavanju značilnosti linearne perspektive z enim očiščem  narišejo ulico s hišami.

Spoznajo obrnjeno perspektivo  (aspektiva, anamorfoza), kjer razvijajo likovno domišljijo.

Pri kiparstvu izdelajo koncept kiparske postavitve v prostoru, ki ga v praksi realizirajo. Spoznajo različne možnosti (materiale in predmete) za gradnjo instalacij.

S pomočjo fotografij svojega kraja izdelajo maketo novih prostorskih tvorb. Pomagajo si s fotomontažo.

Oblikujejo idejno zasnovo vizualnega sporočila (ovitek za embalažo izdelka).

Načrtujejo svoj logo s svojimi poklicnimi željami.

VERSTVA IN ETIKA (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet je triletni predmet, kjer boš spoznal različne kulture in verstva ter izpopolnil svoja znanja s področja zgodovine, geografije in etnologije. Izbirni predmet je zasnovan kot triletni predmet, zato ga lahko izbereš v vseh zadnjih treh letih šolanja.

Kaj pomenijo besede sinagoga, kasta, ramadan, advent? Kdo je dalajlama? Kdo je bil Mojzes? Kaj so verjeli Maji? Kdo je bil David, ki ga prikazuje Michelangelov kip?

Spoznaj kulturno zakladnico ljudi, ki je skoraj ne poznamo več … Spoznaj tudi bogastvo naše kulturne zakladnice in dosežke človekove kulture.

ŠPORT ZA ZDRAVJE (7., 8. in 9. razred)

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.  

ŠPORT ZA SPROSTITEV (7., 8. in 9. razred)

Učencem z izbirnim predmetom omogočamo zdrav telesni razvoj kakor tudi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Učenci boste izpopolnjevali športna znanja ter oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja, ki ga lahko udejanjite preko rednega ukvarjanja s športom tako v šoli kot tudi v prostem času. Če želite občutiti sprostitveni vpliv športne vadbe, se nam pridružite!

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (7., 8. in 9. razred)

Učenci boste spoznali pravila igranja odbojke/nogometa, seznanili pa se boste tudi s praktičnimi vsebinami odbojkarske ali nogometne igre. Pri tem bomo razvijali tudi sposobnosti timskega dela, naučili se bomo premagovati in reševati probleme tako na športnem kakor tudi na drugih področjih.  

RETORIKA (9. razred)

A se ti zdi, da si dober govorec/dobra govorka? Bi se rad-a izboljšal-a?

Bi se rad-a naučil-a učinkovito prepričevanje in argumentiranje?

Kaj pomeni retorika? Kako jo uporabljati?

Kako pomembni so značaj in strasti?

Nastanek in zgodovina?

In še in še ….?

Potem si izberi v 9. razredu IP RETORIKA.

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Je predmet, pri katerem boš pridobil temeljna znanja računalniške pismenosti, ki jih v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogočajo lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pridobljena znanja so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Večina vas osnove dela z računalnikom že pozna, prav tako ste vešči uporabe spletnih brskalnikov ter družabnih omrežij. Kljub vsemu pa se pojavljajo težave, ko je potrebno pripraviti daljše besedilo, oštevilčiti strani, dodati literaturo, vstaviti kazalo, pripraviti miselni vzorec ali primerno oblikovati slikovno gradivo. To so znanja, ki jih boste pridobili pri predmetu urejanje besedil. Delo poteka v šoli, zato doma ne potrebuješ računalnika. Pridobljena znanja boš z lahkoto kasneje uporabljal pri drugih predmetih pri pisanju različnih seminarskih nalog in predstavitev.

Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

Pri predmetu se bomo ukvarjali s predstavitvijo informacij. Kako na ustrezen in inovativen način pripraviti zanimivo in uspešno predstavitev. Ukvarjali se bomo s slikami, zvokom in video animacijami. Pripravili bomo video predstavitev informacije. Pridobljeno znanje ti bo v pomoč pri pripravi predstavitev pri drugih predmetih. Te zanima kako pripraviti predstavitev neke vsebine v obliki miselnega vzorca, ki nastaja pred očmi tvojih sošolcev in v katerega lahko poleg besedila in slik vstaviš tudi animacijo, zvok in video? Pridi in naučil se boš.

Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

ČEBELARSTVO (7., 8. in 9. razred)

Učenec:

● spozna pomen čebel in drugih opraševalcev za delovanje ekosistemov in človeka ter pomen odgovornega ravnanja z okoljem za varovanje opraševalcev;

● poglobi in razširi razumevanje temeljnih bioloških konceptov in mehanizmov iz osnovnega predmeta, jih poveže, uporabi in nadgradi z raziskovanjem življenja medonosne čebele in divjih čebel;

● na primeru soodvisne povezanosti opraševalcev in rastlin poglobi razumevanje soodvisnosti organizmov v biosferi;

● spozna osnovno biologijo medonosne čebele in divjih čebel;

● se zaveda pomena čebelarstva in njegovega ohranjanja kot dela naravne in kulturne dediščine;

● varno in odgovorno ravna s čebelami ter zna ukrepati ob čebeljem piku;

● se zaveda pomena biološkega znanja za življenje, čebelarstvo in samostojno odločanje, ko gre za zdravje, biološko varnost in ohranjanje ustreznih življenjskih razmer za človeštvo.

FILMSKA VZGOJA

FILMSKA VZGOJA 1: kaj je film

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 7. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur. Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo z vprašanjem »Kaj je film?«.
Zajema ogled filmov (igranih in animiranih), učenci se spoznajo z osnovami filmskega ustvarjanja in njegovimi žanri ter ustvarijo animirani film.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca.

FILMSKA VZGOJA 2: filmski žanri

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 8. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur. Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi žanri.
Zajema ogled filmov, seznanitev s filmskimi žanri in zgodovino filma. Učenci se preizkusijo v ustvarjanju kratkega igranega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Pri igrani miniaturi učenci izvedejo le kratek skeč oziroma posnamejo le en prizor, ki kaže lastnosti izbranega žanra. Dolžina igrane miniature je lahko od 1 do 4 minute.

FILMSKA VZGOJA 3: umetnost in družba

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 9. razredov osnovne šole v obsegu 32 ur, kjer se ukvarjamo s filmskimi pojmom film in družba.
Modul 32 ur je razdeljen na ogled filmov, obravnavo filma kot odraza družbe in učenci se poizkusijo v snemanju kratkega dokumentarnega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Dolžina dokumentarne miniature je od 1 do 4 minute. Tu gre predvsem za filmske poizkuse dokumentarne miniature in ne celostne izdelave dokumentarnega filma.

NAČINI PREHRANJEVANJA (9. razred)

Načini prehranjevanja je izbirni predmet, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda in je nadgradnja predmeta Sodobna priprava hrane. Učenci pridobijo dodatna znanja o zdravi prehrani in prehrani v različnih starostnih obdobjih ter načinih prehranjevanja. Če vas zanima kakšne so kitajska, italijanska ali npr. mehiška kuhinja, jih boste skozi celoletne praktične vaje dodobra spoznali. Izurili se boste v izdelovanju pogrinjkov in strežbi ter uživali v degustaciji kulinaričnih jedi.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. in 9. razred)

Učenci bodo spoznali prehrano kot vir zdravja: učili se bodo o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi v praksi – pri kuhanju.

Imaš veselje do dela v kuhinji? Si rad pripraviš kaj dobrega za pod zob in te zanima zdrava prehrana? Se vidimo pri urah SPH.    

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (9. razred)

»Poti sveta te vodijo in vabijo, ne da bi vedel kam. Domači kraj v tebi pusti sledi za vedno.« (P. P.)

Pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja učenci raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem v povezavi z varstvom okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Proučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet …) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in z raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje ipd. 

Vabljeni!

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (8. razred)

Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Učenci lahko predmet obiskujejo 1 leto.

ŠAH – ŠHO (7., 8. in 9. razred)

 »Šah imenujemo kraljevska igra, ne zato ker v njej nastopa kralj in ne zato ker so jo igrali kralji, temveč zato ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu.«    (Milan Vidmar, šahovski velemojster)

Šahovska igra še dandanes osvaja milijone ljudi s svojimi neskončnimi možnostmi in obenem razvija logično in abstraktno mišljenje, smisel za taktičnosti in borbenost ter smisel za filozofijo in umetnost.

Izbirni predmet šah 1- osnove lahko izberejo čisti začetniki ali pa tudi izkušeni šahisti. Pri predmetu se obravnavajo vsi osnovni elementi šahovske igre, zgodovina nastanka kraljeve igre, šahovnica in figure, njihova vrednost ter kako z njimi igrati. Predmet je naravnan teoretično in praktično, učenci se imajo možnost preizkusiti tudi na tekmovanju. Pri predmetu bomo skratka razkrivali skrivnosti šahovske igre.

GLASBENI PROJEKT (7., 8. in 9. r)

Kdo ga lahko izbere: učenci 7., 8. in 9. razreda

Pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo. Izbirni predmet glasbenega področja je zasnovan zelo široko in predstavlja možnost združevanja različnih področij umetniškega ustvarjanja, na primer: besede in glasbe, likovnih umetnin in glasbe ali povezav vseh.

Kaj lahko delamo:

 • Izvedemo lahko z glasbo povezano predstavo.
 • Zvočno lahko opremimo različne dogodke.
 • Raziskujemo, predstavimo in objavimo glasbeno zapuščino domačega okolja.
 • Raziskujemo in predstavimo glasbene dejavnosti posameznikov, ustanov, društev, izvajalcev, zanimivih glasbenih osebnosti.
 • Spoznavamo glasbene poklice in področja ustvarjanja nekoč in danes.
 • Dobrodošla je vsaka vaša ideja, ki jo potem dodelamo.

RASTLINE IN ČLOVEK (7., 8. in 9. razred)

Ali veš, kako pomembne so rastline za človeka? Pri izbirnem predmetu boš  razširjal in poglabljal znanje o rastlinah, izoblikoval pozitiven odnos do njih, saj rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali (se ne gibljejo, oglašajo itd.), spoznal boš, da nas rastline spremljajo že od našega nastanka – da so bile človeku vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd., spoznal boš različne rastline in njihovo uporabno vrednost ter spoznal, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega delovanja. Postani zagovornik in branitelj rastlin!

(Skupno 632 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost