Spoštovani starši!

Ponovno odpiranje šole v še vedno trajajočih posebnih razmerah narekuje vsem skupaj veliko mero odgovornosti. Ker je šola dolžna poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, moramo upoštevati navodila ter higienska priporočila za varno izvajanje naših nalog. Ukrepe bomo izvajali v okviru naših zmožnosti ter v skladu z navodili MIZŠ, NIJZ in priporočili ZRSŠ. Pripravljamo reorganizacijo oddelkov, kadrovsko strukturo za potrebe pouka in prostore v skladu z zahtevami NIJZ. S tem obvestilom vas seznanjamo s sprejetimi higienskimi ukrepi na naši šoli za čas epidemije Covid-19.

 PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

  1. PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni

prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, šola organizira glede na potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Učenci ki ne koristijo javnega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki.

  1. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED
  • O učilnici, v kateri bodo učeni imeli v tem času pouk boste seznanjeni prvi dan vrnitve v šolo, predvideni razpoložljivi sedeži bodi imensko označeni;
  • Pravila ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice …) bodo učencem razložili razredniki. Pravila hišnega reda z dopolnili za čas COVID-19 so objavljena na spletni strani šole.
  • Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (npr. umivanje rok, higiena kašlja …) se nahajajo v prostorih šole, učencem jih bodo razložili razredniki.
  • Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …
  • Devetošolci v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Razredniki bodo učence seznanili s pravilno namestitvijo mask ter rokovanjem z njimi.

Učence v šolo usmerja informatorka in/ali dežurni učitelj. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo. Šola organizacijo prihajanja in odhajanja v šolo opredeli v hišnem redu. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene, 1,5- do 2-metrske, medosebne razdalje.

V času prihodov v šolo in odhodov  iz šole je  pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (informatorka) ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni delavci šole.

 

ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence prevzamejo starši pred vhodom v šolo. Učenci 9. razredov zapustijo po pouku šolski prostor takoj oz. z vstopom na avtobus.

 

GARDEROBA

Garderobe za učence so pripravljene tako, da učenci med seboj ohranjajo 1,5- do 2-metrsko, medosebno razdaljo. O lokaciji garderob za posamezne razrede učence seznani razrednik, informatorka in dežurni učitelj.

 

UČILNICA

Učenci bodo o učilnici, kjer bo potekal pouk do konca šolskega leta, obveščeni preko oglasne deske, na spletni strani šole oziroma jih bo usmeril dežurni učitelj in/ali informator.

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici so:

  • razkužilo za roke,
  • dezinfekcijsko sredstvo,
  • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki je  opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. Pouk bo potekal v primerno velikih učilnicah, ki ves čas omogočajo doseganje zadostne medosebne razdalje (1,5 do 2 metra).

Vsakemu razredu oziroma učni skupini je za čas trajanja epidemije COVID-19 dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni so tudi tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja. Tekom epidemije COVID-19 bo dodeljeni sedežni red.

Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih se ne izvaja. Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učitelj je ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja.

Del pouka za učence I. VIZ se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

V času prihodov v šolo in odhodov iz šole je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (informatorka) ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo.

 

SANITARIJE

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.

 

NAČRT UMIVANJA ROK

Načrt umivanja rok bo izobešen v vseh učilnicah, sanitarijah, pred vhodom v šoli, v zbornici šole ter na oglasnih deskah po šoli. Razredniki in učitelji bodo učence seznanili s pravilnim potekom umivanja rok.

Infografika se nahaja na tej povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf

 

 

 

(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost