Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-OŠ (PROTOKOL)

Šola je poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelala protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model B po katerem se izvaja pouk v šoli velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli.

Pravila ravnanja v šoli (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice …) bodo učencem razložili razredniki. Pravila hišnega reda z dopolnili ukrepov za preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 so objavljena na spletni strani šole.

Vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu, morajo dobro poznati ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 in jih udejanjati v praksi.

Potrebno je:

•Upoštevati splošne higienske ukrepe

•Upoštevati zdravstvene omejitve

•Spremljati zdravstveno stanje

•Zmanjševati stike med osebami

•Uporabljati osebno varovalno opremo .

Splošni higienski ukrepi so priloga 1 tega protokola.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

1. Prihod do šole

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, je šola organizirala glede na potrebe avtobusni prevoz.  Učenci, ki ne potrebujejo šolskega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki.

2. Vstopanje v šolski objekt in v razred

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci po predhodni najavi. Vsi, ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe  s koronavirusom. Šola (informator) vodi evidenco  zunanjih obiskovalcev šole.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (UL RS št. 130/12) določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Odlok določa izjemo, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole.

Pooblaščeni osebi za preverjanje pogoja PCT na šoli sta pedagoginja Andreja Sraka in poslovna sekretarka Anja Banfi.

O učilnici, v kateri bodo učenci imeli pouk, bodo seznanjeni prvi dan šole.

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-

virusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (npr. umivanje rok, higiena kašlja …) se nahajajo v prostorih šole, učencem jih bodo razložili razredniki.

Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …

Učence v šolo usmerja informator ali dežurni učitelj. Učenci v šolski objekt vstopajo po oddelkih, pri tem ohranjajo 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo. Organizacija prihajanja in odhajanja v šolo je opredeljena v hišnem redu oziroma usklajena s protokolom za preprečevanje širjenja okužbe.  Učenci oddelkov se pred šolo zberejo na označenih točkah. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene, 1.5 do 2 metrske, medosebne razdalje.

Učenci, zaposleni in morebitni zunanji obiskovalci se po šoli gibljejo v skladu z označbami na tleh in upoštevajo koridor gibanja.

V času prihodov v šolo in odhodov  iz šole je  pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (informatorka) ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni delavci šole.

Garderoba

Učenci v garderobo vstopajo posamično po oddelkih tako da učenci med seboj ohranjajo 1,5- do 2-metrsko, medosebno razdaljo. O lokaciji garderob za posamezne razrede učence seznani razrednik, informatorka ali dežurni učitelj.

Uporaba zaščitnih mask

Nošenje zaščitnih mask je obvezno za vse razen za izjeme določene v odloku vlade.

Učenci do vključno 5. razreda (do vključno 11. leta): Uporaba mask v učilnicah znotraj matičnega oddelka ni potrebna. Uporabljajo pa zaščitne maske v učilnicah izven matičnega oddelka in v skupnih prostorih šole, ob vstopanju v šolo in zapuščanju šole.

Učenci od 6. do 9. razreda (od 12. leta) naprej: Uporabljajo maske v učilnicah in skupnih prostorih šole. Učenci zaščitne maske ne uporabljajo pri pouku športa.

V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učence in učenke ter učitelje obvezno, v kolikor ni možno zagotavljati predpisane medosebne razdalje.

Zapuščanje šolskih prostorov

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence prevzamejo starši pred vhodom v šolo.  

Prevzem otrok iz podaljšanega bivanja bo potekalo po določenem urniku. Zaradi izredne situacije je tudi odhod iz podaljšanega bivanja prilagojen. Starši otroka pričakajo pred vhodom v šolo in ga prevzamejo:

 • ob 14.15 uri
 • ob 15.00 uri
 • ob 15.40 uri

Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, po končanem pouku zapustijo šolske prostore.

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Strokovni delavec, ki izvaja varstvo vozačev skrbi za natančno dnevno evidenco prisotnih učencev. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci -vozači iz različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna razdalja (v gibanju najmanj 2 m, sede najmanj 1,5 m) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev v in iz učilnice.

Razpored dežurnih učiteljev je priloga2 tega protokola.

Varstvo vozačev

Prevozi in razvozi otrok se izvajajo v skladu z navodili in priporočili NIJZ (objavljeni na spletni strani NIJZ)

Učilnice

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici so:

 • razkužilo za roke,
 • dezinfekcijsko sredstvo,
 • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

Vsakemu razredu oziroma učni skupini je dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za večino predmetov, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oziroma si jih pred uporabo razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/ica. Učitelj je ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja.

Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Računalniška učilnica

Računalniška učilnica se uporabljala za pouk po vnaprej pripravljenem urniku. Po uporabi se prostor prezrači, počisti in razkuži.  

Knjižnica

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo knjižnice, ki je priloga 3 tega protokola.

Telovadnica

Pouk športa poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. V slačilnice hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici se pred vsako skupino očisti in razkuži. Učitelj vodi dnevno evidenco prisotnih učencev v easistentu. Garderobe so določene za vsak oddelek. Pouk športa se bo ob ustreznih vremenskih pogojih odvijal zunaj na prostem.

V primeru, ko bi pouk športa v telovadnici potekal za dva razreda hkrati, bodo učenci različnih razredov vsak na svoji polovici telovadnice, učitelji poskrbijo da ne pride do mešanja učencev iz različnih razredov.

Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, razširjenega programa

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo  v skladu s priporočenimi higienskimi ukrepi. Protokol izvajanja neobveznih in obveznih izbirnih predmetov vsebuje stalni sedežni red učencev pri pouku, uporaba mask, vodi se natančna evidenca prisotnih učencev pri pouku teh predmetov, upošteva se priporočena medosebna razdalja. V kolikor ni možno zagotavljati ustrezne medosebne razdalje, se pouk NIP in IP kombinira s poukom na daljavo.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu se izvaja v skladu s priporočili.

Izvaja se podaljšano bivanje, kjer učitelj vodi natančno evidenco  prisotnih učencev. Kjer je bilo možno, je šola oblikovala mehurčke, pri oddelkih PB, kjer pa mehurčka ni bilo možno organizirati se izvajajo enaki ukrepi kot pri pouku NIP in IP.

Pouk se ob ustreznih vremenskih pogojih  izvajal zunaj na prostem.

Individualna in skupinska pomoč učencev ter dodatna strokovna pomoč za učence

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko, razkuževanje prostora in površin pred prihodom učencev).  

Dnevi dejavnosti, prireditve, ekskurzije in šole v naravi

Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli na način, da ne prihaja do mešanja skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem splošnih higienskih in zdravstvenih priporočil.

Sanitarije

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci po  možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.

Vsi prostori in površine v šoli se redno dnevno čistijo in razkužujejo.

Prehrana v šoli

Zajtrk učeni opravijo v učilnici jutranjega varstva. Učenci malico opravijo v matičnih učilnicah.  Pred in po malici se mize očistijo in razkužijo.

Za učence, ki imajo kosilo, bodo kosilo prevzemali po urniku. V jedilnici je hkrati ena učna skupina-oddelek, učenci v jedilnici sedijo tako, da med seboj vzdržujejo medosebno razdaljo. Pri menjavi v jedilnici med posameznimi oddelki se prostor temeljito prezrači, mize, stoli in pladnji pa razkužijo.

V jedilnici je na tleh označen koridor gibanja s talnimi označbami, opredeljen je enosmeren koridor dostopa do pulta in talne označbe 2-metrske razdalje med čakajočimi. Po zaključku hranjenja  je s  talnimi označbami opredeljen enosmeren koridor do izhoda z vmesno postajo za oddajo pladnja z umazano posodo.

Razpored dnevnih obrokov je priloga tega protokola.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo praviloma potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške povezave  oziroma prek videopovezav. Le izjemoma bodo govorilne ure potekale v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov in bodo v naprej dogovorjene ob upoštevanju pogoja PCT.

Enako bodo v  največji možni meri potekali sestanki zaposlenih. Če bodo potekajo v živo, udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo se tudi navodila medicine dela.

Primer okužbe oziroma suma na okužbo

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome ali znake koronavirusa  ali katerekoli druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor (izolirna soba-kabinet razredne stopnje), o tem seznani svetovalno delavko šole/ pomočnika ravnatelja ali ravnatelja šole. Šola obvesti starše in  ravna v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 Š šola ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ. Odrejanje morebitnih karanten in iskanje  RS in VRS opravi svetovalna služba v sodelovanju z razredniki oziroma v skladu  z veljavnimi priporočili  območne enote NIJZ.

S protokolom so bili seznanjeni vsi strokovni delavci šole.

Sveti Jurij, 30. 8. 2021

Priloga 1: Splošni higienski ukrepi

• Redno in temeljito si umivajmo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 6 namenjena čiščenju/razkuževanju kože. Zlasti za najmlajše učence svetujemo predvsem umivanje rok, uporabo razkužil pa zgolj v izrednih primerih. Umivanje ali razkuževanje rok priporočamo po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnice, pri odhodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

• Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra (sede 1,5 metra, v gibanju, čakanju v vrsti, kjer je težje vzdrževati stalno razdaljo, 2 metra).

• Odsvetujemo zbiranja v skupinah, na celotnem območju šole.

• Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.

• Pravilna uporaba mask.

• Zaprte prostore temeljito zračimo, v skladu z načrtom prezračevanja.

• V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…).

• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

• Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo preko računalniške povezave.

• Odsvetujemo organiziranje dogodkov oziroma udeležbo na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri), z izjemo dogodkov, kjer so udeleženci le učenci iz istega oddelka/učne skupine brez zunanjih udeležencev.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.

Priloga 2: Razpored prevzema kosila 

RAZPOREDITEV UČENCEV PRI KOSILU V ŠOL. LETU 2021/22

SKUPINA / UČENCIČAS  KOSILAŠTEVILO UČENCEVPROSTORUČITELJ  
1.a12.00 – 12.2012HODNIK/ZADAJRazrednik, učitelj PB
1.b12.00 – 12.2012JEDILNICARazrednik, učitelj PB
2.a12.00 – 12.2012JEDILNICARazrednik, učitelj PB
2.b12.00 – 12.2012JEDILNICARazrednik, učitelj PB
3.a12.20 – 12.4017JEDILNICARazrednik, učitelj PB
4.a12.20 – 12.4013JEDILNICARazrednik, učitelj PB
4.b12.20 – 12.4014GOSRazrednik, učitelj PB
5.a12.40 – 13.0013JEDILNICARazrednik, učitelj PB
5.b12.40 – 13.0015JEDILNICARazrednik, učitelj PB
6.a12.40 – 13.0015HODNIK – LEVODežurni učitelji
6.b12.40 – 13.0013GOSDežurni učitelji
7.a13.00 – 13.2014HODNIK – LEVODežurni učitelji
7.b13.00 – 13.2013JEDILNICA – vrsta pri oknuDežurni učitelji
8.a13.00 – 13.2014JEDILNICA – 2, 3 vrstaDežurni učitelji
9.a13.00 – 13.206JEDILNICA –  4 vrstaDežurni učitelji
9.b13.00 – 13.208GOSDežurni učitelji

RAZPOREDITEV KOSIL v učilnici za gospodinjstvo

12.20 – 12.40  – 4.b  razred (14 učencev)

12.40 – 13.00 – 6.b  razred (13 učencev)

13.00 – 13.20  – 9.b  razred (8 učencev)

Priloga 3: Navodila za obisk knjižnice v času v SARS-CoV-2

NAVODILA ZA OBISK KNJIŽNICE V ČASU SARS-CoV-2

 1. V knjižnico vstopaš samo zdrav.
 • Ob vstopu v knjižnico si razkužiš roke.
 • Vstopaš posamezno. Največje hkratno število v knjižnici je 5 učencev (uporabnikov).
 • Držimo varnostno razdaljo 1,5 m oz. 2 m.
 • Knjige, ki jih vračaš, odložiš na za to predvideno mesto.
 • Listanje po knjigah ni dovoljeno. Če to vseeno narediš, odložiš knjigo na za to označeno mesto. 

Priporočljivo je, da si knjigo, ki jo potrebuješ, vnaprej naročiš pri knjižničarki in jo prideš zgolj iskat.

Priloga 4: Varstvo vozačev in dežurstvo na hodnikih

DEŽURSTVO UČITELJEV NA HODNIKU IN VARSTVO VOZAČEV   – 2021/2022

Naloge dežurnih učiteljev:

 • Dežurstvo na hodniku se začne 0b 7. 30 in konča ob 13.30
 • Dežurni učitelj dovoljuje učencem izhod iz šole v času ko čakajo na avtobus, če ima ustrezno dovoljenje za izhod
 • Skrbi za red in disciplino na šoli ter rešuje spore med učenci
 • Javlja odsotnost delavcev v tajništvo šole
 • Spremlja in usmerja delo dežurnega učenca ( v kolikor ta je )
 • Spremlja  potek  malice
 • V primeru odsotnosti si poišče zamenjavo in jo prijavi v tajništvu šole.
 • Varstvo vozačev se izvaja v skladu z navodili pomočnika ravnatelja ter navodili zapisanih v protokolu šole.


Priloga 5: NAČRT ZA ČIŠČENJE IN ZRAČENJE PROSTOROV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2

Interna navodila so namenjene prezračevanju in čiščenju/razkuževanju prostorov za čas prisotnosti SARS-CoV-2 med prebivalstvom RS Slovenija. Navodila so pripravljene na podlagi navodil NIJZ, REHVA smernice ter predlogov stroke s področja prezračevanja kot je  »Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih«. Navodila se posodabljajo z navodili in usmeritvami stroke in dognanj na področju SARS-CoV-2.

SPLOŠNE USMERITVE

 • Kjer je možno, se je potrebno izogibati prenatrpanim in slabo zračnim prostorom. Če to ni mogoče je potrebno upoštevati navodila/usmeritve stroke (vzdrževati medsebojno razdaljo, nošenje zaščitnih mask…);
 • v času prisotnosti ljudi v prostorih se skrbi, da se prostore prezračuje z dovajanjem zunanjega svežega zraka;
 • sistem ogrevanja in ohlajanja se uporablja kot običajno, ob upoštevanju spodaj navedenih navodil glede zračenja prostorov. V hladnejših dneh leta se temperatura zraka v prostoru vzdržuje nad 21°C in poskuša doseči vlago 40%;
 • prostori brez možnosti zračenja – kdor vstopi v prostor pusti vrata odprta; v prostoru naj se nahaja zgolj ena oseba, ki uporablja varovalno opremo za zaščito pred SARS-CoV-2; v kolikor se v prostoru nahaja več oseb, se je potrebno izogibati tesnim stikom, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila/usmeritve stroke (nošenje zaščitnih mask itd.);

ZRAČENJE PROSTOROV

 • Učilnice, telovadnica

Način:

 • sočasno naravno prezračevanje prostorov (odpiranje oken in vrat);
  • temeljito zračenje prostorov pred pričetkom pouka – zadolžena čistilka;
  • zračenje ob koncu vsake šolske ure (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut) in ves čas med odmori – zadolžen učitelj;
  • temeljito zračenje po koncu pouka, pred čiščenjem – zadolžena čistilka.
 • Igralnice

Način:

 • sočasno naravno prezračevanje prostorov (odpiranje oken in vrat);
  • temeljito zračenje prostorov pred pričetkom vzgojnega dela – zadolžena čistilka;
  • zračenje po opravljenih obrokih (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut)– zadolžena vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice;
  • zračenje prostorov na vsako polno uro (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut)– zadolžena vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice;
  • temeljito zračenje po koncu pouka, pred čiščenjem – zadolžena čistilka.
 • Pisarne, kabineti, zbornica

Način:

 • sočasno naravno prezračevanje prostorov (odpiranje oken in vrat);
  • temeljito zračenje prostorov pred pričetkom dela – zadolžen uporabnik prostora;
  • zračenje prostorov na vsako polno uro (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut) – zadolžen uporabnik prostora;
  • temeljito zračenje po koncu dela, pred čiščenjem – zadolžena čistilka.
 • Jedilnica, kuhinja

Način:

 • sočasno naravno prezračevanje prostorov (odpiranje oken in vrat);
  • temeljito zračenje prostorov pred pričetkom dela – zadolžena delilka hrane in kuhar;
  • zračenje prostorov na vsako polno uro oz. po opravljeni malici in kosilu (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut) – zadolžena delilka hrane in kuhar;
  • temeljito zračenje po koncu dela, pred čiščenjem – zadolžena čistilka.
 • Skupni prostori (garderoba, hodniki, sanitarije)

Način:

 • sočasno naravno prezračevanje prostorov (odpiranje oken in vrat);
  • temeljito zračenje prostorov pred pričetkom dela – zadolžena čistilka;
  • zračenje prostorov na vsako polno uro (pozimi 3-5 minut, v toplem delu leta 10-20 minut) – zadolžena čistilka;
  • temeljito zračenje po koncu dela, pred čiščenjem – zadolžena čistilka.

ČIŠČENJE/RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

Prostori:

 • vsi prostori na šoli in vrtcu.

Način:

 • najmanj 1-krat dnevno je potrebno razkužiti prostor, kjer se nahajajo strokovni delavci, otroci in ostalo osebje;
 • praznjenje košev za smeti vsaj 1-krat dnevno;
 • površine, ki se jih pogosteje dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, izplakovalniki v sanitarijah) se razkužujejo večkrat dnevno;
 • uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (zaščitna maska, rokavice), pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev je potrebno upoštevati navodila proizvajalca;
 • čiščenje se izvaja od najmanj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam;
 • zračenje prostorov med čiščenjem;
 • pravilna odstranitev osebne varovalne opreme po čiščenju v za to namenjene vreče za odpadke, ki jih tesno zavežemo; To vrečo za odpadke je nato potrebno namestiti v drugo plastično vrečko za odpadke ter tudi to tesno zavezati. Vreč z odpadki več ne odpiramo;
 • vreče s kontaminiranimi odpadki je potrebno hraniti ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke;
 • vsakodnevno preverjanje podajalnikov razkužil in zagotavljanje zadostne količine razkužil.
 •  

Zadolžena oseba:

 • čistilke in čistilci.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE SUŽBENEGA VOZILA

Način:

 • redno čiščenje službenega vozila – 1 krat dnevno;
 • razkuževanje službenega vozila po vsakem prepeljanem obroku hrane;
 • nameščanje razkužilnih sredstev v službenem vozilu.

Zadolžena oseba:

 • hišnik.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe ter s tem ščitimo sebe in druge. Za pravilno izvajanje zaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.

                                                                                              Ravnatelj:   Aleksander Mencigar, mag. manag., prof

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)